Program

Streda 22.11.2023

12:00 Registrácia
13:00 Slávnostné zahájenie XXIII. NDNM

Spomienka na MUDr. Petra Gaála dlhoročného pracovníka ÚVZ SR a významnej osobnosti v oblasti ochrany zdravia predžiarením.

# 1. Blok prednášok 13:30 - 14:30

Radiačná ochrana
Predsedníctvo:
Pašková Z., Nikodemová D.

1. 177Lu a uvolňování radioaktivních odpadů do komunálního odpadu
Pašková Z. / M.G.P., spol. s r.o., Zlín

2. Úloha magnetických nanočastíc v chemoterapii a hypertermii nádorov
Benková, V. / Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra

3. Optimalizácia monitorovania ožiarenia pacienta v zmysle nových odporúčaní MAAE
Nikodemová D.1, Šalát D.21Radiačná hygiena, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave; 2Ústav  radiačnej ochrany s.r.o.

4. Skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia v nukleárnej medicíne
Babič A., Šalát D. / Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.

Diskusia

Prestávka 15 minút

# 2. Blok prednášok 14:45 - 15:45

Radiačná ochrana II.
Predsedníctvo:
Šalát D., Nemček P.

5. Rádiobiologická analýza BRCA pacientov
Šalát D., Bella V., Martinka K., Guľašová I. / Ústav radiačnej ochrany s.r.o.

6. Radiačná ochrana pri liečbe s 177Lu-PSMA na OÚSA Bratislava
Kantová Ž., Kováčová S. / Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.

7. Príprava 177 Lu DOTA
Šlosiarová K., Sýkorová M. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

8. Zhodnotenie radiačnej záťaže fyzika počas liečby lutéciom na našom pracovisku za obdobie takmer štyri roky.
Nemček P. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

Diskusia

Prestávka 15 minút

# 3. Blok prednášok 16:00 - 16:45

Radiačná ochrana III.
Predsedníctvo: Fülöp M., Sabol J.

9. Návrh nového způsobumonitorování radiační zátěžeosob
Hudzietzová J.1, Fülöp M.2, Vondrák A.3, Nemček P.3, Gomola I.4, Ragan P.4, Sabol J.5, Mráz M.11FBMI ČVUT v Praze, Kladno, ČR FBMI ČVUT v Praze; 2FVZ SZU v Bratislave, Bratislava, SR; 3IZOTOPCENTRUM s. r. o., Nitra; 4SZU Bratislava;  5PA ČR v Praze, Praha, ČR

10. Kontinuálne monitorovanie ožiarenia osôb ošetrujúcich pacienta v domácej liečbe po aplikácii rádiofarmaka značeného Lu-177 termoluminiscentnými detektormi
Fülöp M.1, Hudzietzová J.2, Sabol J.3, Vondrák A.4,Nemček P.4, Gomola I.5, Ragan P.5, Benkovský I.6 / 1FVZ SZU v Bratislave, Bratislava, SR; 2FBMI ČVUT v Praze, Kladno, ČR; 3PA ČR v Praze, Praha, ČR; 4IZOTOPCENTRUM s. r. o., Nitra, 5SZU Bratislava, 6Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, UK v Bratislava

11. Problémy stanovenia celkového radiačného rizika v dôsledku vonkajšieho a vnútorného ožiarenia
Fülöp M.1, Hudzietzová J.2, Sabol J.3, Vondrák A.4 / 1FVZ SZU v Bratislave, Bratislava, SR; 2FBMI ČVUT v Praze, Kladno, ČR; 3PA ČR v Praze, Praha, ČR; 4IZOTOPCENTRUM s. r. o., Nitra, SR.

Diskusia 

17:00 Schôdza výboru spoločnosti a schôdza pracovnej skupiny pre klinický audit.

Štvrtok 23.11.2023

# 4. Blok prednášok 08:30 - 09:30

Neurológia
Predsedníctvo:
Evin D., Povinec P.

12. Úloha magnetickej rezonancie v diagnostike neurodegeneratívnych ochorení
Spurný M. / INMM Banská Bystrica, M.R. Institutes.r.o.

13. Pozitrónová emisná tomografia mozgu v diagnostike demencií
Povinec P. / PET Centrum BIONT, a.s.

14. SPECT metódy využívané na KNM UNM a JLFUK v Martine v diagnostike vybranej skupiny neurodegeneratívnych ochorení
Evin D., Čapková T., Fabšík M., Fukasová A., Klongová D., Hruška M., Paludová M., Poláček H. / Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK

15. Přínosamyloidové PET v klinické praxi: data z CzechBrainAging Study a výhled pro budoucnost
Cerman, J. / Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Diskusia

Prestávka 15 minút

# 5. Blok prednášok 9:45 - 10:45

Endokriológia a teranostika
Predsedníctvo: 
Wildová I., Ičová V.

16. Paratyromatóza
Wildová I., Kaliská L., Šinkovič L., Ducár M., Bystrianska M. / I. Interná klinika SZU FNsP FDR Banská Bystrica

17. Jak častá je akumulace 68Ga-DOTA-TOC v ganglion stellatum?
Šimánková D., Zogala D. / Oddělenínukleární medicíny, nemocnice Pelhřimov

18. Chirurgická liečba ochorení prištítnych teliesok
Králik R., Arciniegas M., Sabol M., Durdík Š. / Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚsA

19. Využití PRRT v terapii meningeomů
Ičová V.1, Henzlová L.1, Karhan P.2, Quinn L.1 / 1Klinika nukleárnímedicíny FN Olomouc a LF UP Olomouc; 2Oddělení lékařskéfyzikya radiačníochrany FN Olomouc a LF UP Olomouc

Diskusia

Prestávka 15 minút

# 6. Blok prednášok 11:00 - 11:45

Ortopédia / Skelet
Predsedníctvo: 
Šimánek M., Vereb M.

20. Přínos vyšetření SPECT/CT krevního poolu a celotělového SPECT/CT u scintigrafie skeletu
Šimánek M., Šimánková D. / Oddělení nukleární medicíny, nemocnice Pelhřimov

21. Zlyhanie ortopedickej endoprotézy - na čom si (ne)stojíme
Lukáč O. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

22. Rádiosynoviortéza drobných kĺbov - alternatívna terapia pri bolestivých artropatiách.
Vereb M.1, Kaliská L.2 / 1Praxis für Radiologie, Nuklear medizin und Strahlen therapie, 2INMM Banská Bystrica

Diskusia

Obed 12:00 - 13:30

# 7. Blok prednášok 13:30 - 14:30

Prostata
Predsedníctvo: 
Tóthová V., Takácsová E.

23, Manažment karcinómu prostaty z pohľadu urológa
Breza J. / Univerzitná nemocnica Bratislava, urologické oddelenie

24. Zobrazovacie vyšetrenia pri urogenitálnych malignitách z pohľadu onkológa
Rejleková K. / Národný Onkologický Ústav Bratislava

25. Indikácie na 68Ga-PSMA-PET/CT vyšetrenie – analýza súboru INMM Košice
Tóthová V., Tomková D., Marin I. / INMM, Košice

26. PSMA-PET/CT vyšetrenie v diagnostike karcinómu prostaty
Povinec P. / PET Centrum BIONT, a.s.

27. Liečba metastatického karcinómu prostaty s rádiom-223 (Ra-223) a lutéciom-177-PSMA (Lu-177-PSMA)
Takácsová E., Kováčová G., Mináriková A., Bartovic M., Kausitz J. / Klinika nukleárnej medicíny OÚSA Bratislava

Diskusia

Prestávka 15 minút

# 8. Blok prednášok 15:00 - 16:10

Prostata II.
Predsedníctvo:
Vondrák A., Haug A.

28. Update štúdie VISION
Kaliská L. / INMM Banská Bystrica

29. Rádioligandová terapie pri mCRPC na Slovensku
Vondrák A. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

30. Targeted alpharadionuclide therapy in prostate Cancer and neuroendocrine tumors
Haug A. / Clinical Department for Nuclear Medicine at the University Clinic General Hospital Vienna (AKH)

Diskusia

Prestávka 15 minút

# 9. Blok prednášok 16:30 - 17:30

Váriá
Predsedníctvo:
 Kaliská L., Pročka V.

31. Protónová terapie, dozimetrické výhody a využitie PET/CT u pacientok s kacinómom prsníka
Pásztorová A., Haas A., Al Hamami S. / ProtonTherapy Center Czechs.r.o.

32. Hodnotenie liečebnej odpovede u malígnych lymfómov pomocou qPET
Pročka V., Vondrák A., Fajtl L., Holincová I., Paschetta C., Pintér T. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

33. Neinvazívne možnosti diagnostiky mikrovaskulárnej AP
Lacko A. Straka J., Kapusta M., Púčať P., Valko P. / Klinika nukleárnej medicíny, ÚVN SNP Ružomberok-FN

34. Amyloidoza srdca, update z EANM
Kaliská L. / INMM Banská Bystrica

Diskusia

Prestávka 15 minút

# 10. Blok prednášok 17:45 - 18:30

Odborná podpora
Predsedníctvo:
 Devera

35. MGP - Alwaysactive
Michálek, J.MGP 

36. Tauroselcholic [75Se] acid in the differential diagnosis of chronic diarrhea
Somosi G. / GE HealthCare

37. Present status and perspective of radiopharmaceuticalsproduction in BIONT a.s.
Leporis M. / BIONT s.s.

Diskusia

Spoločenský večer 19:30

Piatok 24.11.2023

# 11. Blok prednášok 08:30 - 09:30

Kauzistiky
Predsedníctvo: 
Hrbáč J., Korsak Y.

38. Jedinečný prípad vizualizácie Gerotovej paramamárnej lymfatickej cesty v.s.náhodná aplikácia rádiokoloidu do žilového systému pri lymfoscintigrafiikarcinómu prsnej žľazy
Korsak Y., Málincová M., Koziak B., Sopko V., Uriga L. / Oddelenie nukleárnej medicíny, NsP Š. Kukuru Michalovce a.s.

39. Solídny pseudopapilárny novotvar pankreasu
Cseriová S., Tomišková Z., Perháčová S. / KNM Ousa Bratislava

40. Incidentalómy sleziny a ich hodnotenie pomocou PET/CT s 18FDG
Pintér T., Fajtl L. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

41. Disseminovanýplicní neuroendokrinní nádor typu G1 - kazuistika devítiletéhosledování, včetně využití diagnostických a terapeutických metod pomocí radioizotopů
Hrbáč J.1, Böhm T.1, Miklič R.1, Nováčiková M.2 / 1Oddělení nukleární medicíny SNO v Opavě; 2Klinická onkologie SNO v Opavě

Diskusia

Prestávka 15 minút

# 12. Blok prednášok 09:45 - 10:45

Odborná podpora
Predsedníctvo:
 Požgayová A.

42. Inteligentné zobrazovanie v SPECT/CT
Požgayová A. / Siemens Healthineers

43. Syngo.via - nové možnosti vo verzií VB80.
Šalát M. / Siemens Healthineers

Diskusia

Prestávka 15 minút

# 13. Blok prednášok 11:00 - 12:00

SZP
Predsedníctvo:
 Randárová, Kopčan

44. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta pri liečbe 177Lu-PSMA
Galová L., Fabulcová G., Baková S. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

45. Možné chyby pri práci rádiologického technika a ich následok na výsledok vyšetrenia.
Kopčan P., Balogová B., Lacinová M., Vrábelová J. / IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

46. Vyšetrenie hlbokého lymfatického systému
Dubovanová P., Mičenec P., Jakubíková L. / INMM Banská Bystrica

47. Výskyt a efekt terapie kostných metastáz sledovaný metódami nukleárnej medicíny
Randárová L., Pariľáková L., Dubovanová P. / INMM Banská Bystrica

Zakončenie NDNM

Mens sana in corpore sano V zdravom tele zdravý duch.