Program

Streda 27.11.2019

12:00 Registrácia
14:00 Slávnostné otvorenie XX. NDNM

1. Blok prednášok 14:30 - 15:40
Predsedníctvo: Nikodémová D., Kuželka I.

1. Prehľad metód stanovovania dávkových ekvivalentov extremít pre vybrané typy vyšetrení v nukleárnej medicíne (15 min.)
Nikodémová D.1, Hudzietzová J.2, Fülöp M. 3, Šalát D. 4
1SZU, Bratislava
2FBMI ČVUT v Praze, Kladno
3FVZ SZU v Bratislave, Bratislava

2. Skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia na pracoviskách nukleárnej medicíny (15 min)
Šalát D.1, Kulich M., Nikodémová D.2
1Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
2SZU, Bratislava

3. Důležitost znalosti ozáření kůže ruky během vybraných úkonů s radiofarmaky (15 min.)
Hudzietzová, J.1, Fülöp, M.2, Nikodémová D.2, Povinec P.3, Baček, D.3, Vlk P, Vondrák, A.4, Ragan P.2, Sabol J.5, Foltýnová, L.
1FBMI ČVUT v Praze, Kladno
2FVZ SZU v Bratislave, Bratislava
3PET centrum BIONT, a.s., Bratislava
4IZOTOPCENTRUM s. r. o., Rázusová 24, Nitra
5Policajná akadémia ČR, Praha 

4. Vplyv zmeny rádioizotopu v PET rádiofarmaku na koeficient prevodu údaja prstového dozimetra v na hodnotu ožiarenia kože na ruke v mieste jej maximálneho ožiarenia (15 min.)
Hudzietzová, J.2, Fülöp, M.1, Sabol, J.3, Ragan, P.1, Baček, D.4, Vondrák, A.3,
1FVZ SZU v Bratislave, Bratislava
2FBMI ČVUT v Praze, Kladno
3IZOTOPCENTRUM s. r. o., Rázusová 24, Nitra
4PET centrum BIONT, a.s., Bratislava                            

Diskusia

Prestávka 15 minút

2. Blok prednášok 16:15 - 17:45
Predsedníctvo: Fülöp M., Šalát D.

5. Rozšírenie činnosti nukleárnej medicíny o terapiu pacientov rádiofarmakom značeným 177Lu a radiačná ochrana (15 min.)
Fülöp M.1,Hudzietzová J.2, Vondrák A.3,Sabol J.4, Foltínová L.
1FBMI ČVUT v Praze, Kladno
2FVZ SZU v Bratislave, Bratislava
3IZOTOPCENTRUM s. r. o., Nitra
4Policajná akadémia ČR, Praha 

6. Príprava pracoviska IZOTOPCENTRUM na terapiu rádiofarmakom značeným 177Lu (15 min.)
Nemček P.1
1IZOTOPCENTRUM s. r. o., Nitra

7. Automatická subtrakce snímků ve scintigrafii příštítných tělísek (15 min.)
Maříková I., Šámal M., Trnka J.,Zogala D.,Skibová D.
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

8. Kalendárny rok nepretržitých Monte Carlo simulácií - výpočtové možnosti a prínos pre prax (15 min.)
Poláček H., Makúchová T., Evin D., Hruška M.
Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK Martin

Diskusia

18:20 Plenárna schôdza SSNMRH

Štvrtok 28.11.2019

3. Blok prednášok 9:00 - 10:30
Predsedníctvo: Prášek J., Vondrák V.

9. Praktické poznámky k úloze CT v hybridních zobrazovacích metodách (15 min.)
Zadražil L., Prášek J., Kajanová E.
ONM, Nemocnice Jihlava                                                           

10. Subjektivní škála pravděpodobnosti malignity léze u FDG PET/CT jako nástroj pro zlepšení pochopení nálezu ze strany klinika (15 min.)
Maříková I.1, Kubinyi J.2
1Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze 2IZOTOPCENTRUM s.r.o., Nitra                          

11. Význam perfúznej scintigrafie myokardu u diabetikov (15 min.)
Straka J., Lacko, A., Bednárik R., Hruboň A., Urban M.
Klinika nukleárnej medicíny a Interná klinika ÚVN SNP-FN Ružomberok                             

12. Znovuzavedenie scintigrafie perfúzie myokardu v Martine - skúsenosti z prvých 500 vyšetrení. (15 min.)
Daniel E.1, Fukasová A.1, Klongová D.1, Čapková T.1, Paludová M.1, Dragula M.2, Mikuš J.2, Kovář F.2, Mokáň M.2, Poláček H.1
1Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK Martin 21. interná klinika UNM a JLF UK Martin

Diskusia

Prestávka 15 minút

4. Blok prednášok 10:45 - 12:30
Predsedníctvo: Kiňová S., Breza J.

13. Multimodálna liečba pacienta s kastračne rezistentným karcinómom prostaty (15 min.)
Korček M.
Urologické odd. FN Nitra

14. Diagnostika karcinómu prostaty v roku 2019 (20 min.)
Breza J.
LFUK Bratislava                                                 

15. Personalizovaná terapie karcinomu prostaty s využitím PSMA Ga68 a Lu177 teranostiky - naše zkušenosti (20 min.)
Kolombo I.1, Grubsky P. 2, Tvaruzek J.3,Wolf J.
1Program Health Plus,Praha
2Uromedic, Mníchovo Hradiště
3Nemocnice sv. Zdislavy, Velké Meziříčí

16. Postavenie PRRT v terapeutickom algoritme pacientov s dobre diferencovanými neuroendokrinnými nádormi (20 min.)
Kiňová S., Arpášová M
1.interná klinika LFUK a UN Bratislava

Diskusia

Obed

5. Blok prednášok 14:00 - 15:45
Predsedníctvo: Hyrdel R., Vondrák A.

17. Význam EUS v diagnostike neuroendokrinných nádorov GIT-u (15 min.)
Uhrík P.1, Huťka Z.2, Hyrdel R.1
1Interná klinika gastroenterologická, UN Martin,JLF UK v Martine
2Ústav patologickej anatómie, UN Martin, JLF UK v Martine

18. 8F-FET and 18F-FCH PET/CT in primary diagnosis of low grade glioma: pilot study (30 min.)
Hodolič M.
Nuclear Meidicne Research Department, Iason, Graz, Austria

19. Postavenie PET CT v manažmente karcinómu prsníka (15 min.)
Streško M.
Onkologická klinika FNTT

20. Teranostika v radionuklidovej terapii (15 min.)
Vondrák A., Kubinyi J., Pročka V., Fajtl L., Paschetta C., Pintér T.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

21. Defensive medicine (20 min.)
Kubinyi J.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

Diskusia

Prestávka 15 minút

6. Blok prednášok 16:00 - 17:35
Predsedníctvo: Kaliská L., Kubinyi J.

22. Využitie metód nukleárnej medicíny pri liečbe tymických neoplázií (20 min.)
Chowaniecová G.
ŠN sv. Svorada Zobor, Nitra

23. Stereotaktická protonová radioterapie nízce a středně rizikového karcinomu prostaty – 4-leté hodnocení (15 min.)
Kubeš J., Sláviková S.
Protoncentrum Praha                                                              

24. Prvé skúsenosti s hodnotením liečebnej odpovede v obraze 18FDG-PET/CT u lymfómov pro protónovej rádioterapii (30 min.)
Kaliská L., Kubeš J., Dědečková K.
Protoncentrum Praha

25. Co nového přináší protinádorová imunoterapie pro zobrazovací metody? (15 min.)
Koukalová R., Lakomý R., Standara M.,Řehák Z
MOU ONM Brno                              

Diskusia

19:00 Spoločenský večer

Piatok 30.11.2018

7. Blok prednášok 9:00 - 10:10
Predsedníctvo: Pročka V., Vondrák A.

26. Zaujímavé kazuistiky (15 min.).
Pročka V., Fajtl L., Kubinyi J., Pinter T., Paschetta C., Vondrák A.
IZOTOPCENTRUM, Nitra

27. 9 ročné skúsenosti s vyšetrením DaTSCAN v IZOTOPCENTRUM Nitra (15 min.)
Pintér T., Paschetta C.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

28. Posúdenie uvolńovania TEP veľkých kĺbov pomocou scintigrafie skeletu - SPECT/CT - 5 ročné skúsenosti v IZOTOPCENTRUM Nitra (15 min.)
Paschetta C., Pintér T.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

29. Značenie peptidov (PSMA-11 a DOTA-TOC) 68Ga (15 min.)
Sýkorová M.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

Diskusia

Prestávka 15 minút

8. Blok prednášok 10:25 - 11:35
Predsedníctvo: Žabková J., Nemček P.

30. Vyšetrenie prištítnych teliesok na našom pracoviku z pohľadu rádiologického technika (15 min.).
Kopčan P., Lacinová M.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra                           

31. Perfúzna záťažová a pokojová scintigrafia myokardu metódou gated SPECT/CT (15 min.)
Lacinová M., Kopčan P.
IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra                                             

32. Psychosomatické prejavy pacientov prijatých na vyšetrenie. (15 min.)
Baránková Z.,Fabulcová G.
IZOTOPCENTRUM, Nitra

33. História vývoja prístrojovej techniky na našom oddelení (15 min.)
Balogová B.
IZOTOPCENTRUM, Nitra

Diskusia

Záver

 

Mens sana in corpore sano V zdravom tele zdravý duch.