Program

Streda 22.11.2017

Registrácia účastníkov 13:00
Otvorenie XVIII. Nitrianskych Dní nukleárnej medicíny 14:00

Kardiológia

I. Blok prednášok 14:10 - 15:40

Predsedníctvo: Šimková I. Lacko A.

1. Manažment chronickej tromboembolickej pľúcnej hypertenzie = single centre study
Iveta Šimková, Marcela Boháčeková, Tatiana Valkovičová, Monika Kaldarárová | Klinika kardiológie angiológie LF SZU a NÚSCH a.s., Bratislava

2. V/Q scan v manažmente CTEPH
Veselý J., Šenkériová S. | KNM OUSA, Bratislava

3. Korelácia perfúznej scintigrafie myokardu (SPECT) s koronarografickými nálezmi v diagnostike ischemickej choroby srdca
Lacko A.1, Straka J.1, Stranovská M.1, Chalachanová I., Funiak S.2, Kovář F.2, Mečiar P.3, Čurilla E.4, Böhmerová S.5,Košík M.5, Chalachanová I.1,Valko P.1 | 1 Klinika nukleárnej medicíny ÚVN SNP-FN Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku; 2 Odd. invazívnej kardiológie MFN Martin; 3 Kardiologická klinika SsÚSCH B. Bystrica; 4 Kardiologická klinika VsÚSCH Košice; 5 NovaMed CT pracovisko B. Bystrica

4. Diagnostika kardiotoxických účinkov onkologickej liečby
Podoba R. 1,2, Lacko A. 1,3, Straka J. 1,3 | 1Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Ružomberku; 2ÚVN SNP, Klinika radiačnej a klinickej onkológie; 3ÚVN SNP, Klinika nukleárnej medicíny v Ružomberku

5. Vyšetrenie sympatikovej inervácie myokardu pomocou 123i-mibg u skupiny osôb s diabetes mellitus, s parkinsonovou chorobou a s dilatačnou kardiomyopatiou
Lacko A., Straka J., Stranovská M.., Chalachanová I., Valko P., | Klinika nukleárnej medicíny ÚVN SNP-FN Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku

Diskusia
Prestávka 15 minút

Príprava RF a radiačná ochrana

II. Blok prednášok 15:55 – 17:10

Predsedníctvo: Nikodémová D., Sabol J.

6. Značené siderofory pro diagnostiku infekčních a nádorových onemocnění
Petrík M. | Ústav molekulární a translační medicíny Lékarské fakulty Univerzity Palackého, Česká republika

7. Rádiofarmaká značené 68Ga za použitia modulu na syntézu - prvé skúsenosti
Sýkorová M., Vondrák A. | IZOTOPCENTRUM, s.r.o.,Nitra

8. Dôležitá úloha radiačnej ochrany v nukleárnej medicíne
Jozef Sabol1 , Jozef Kubinyi2 | 1Katedra krizového řízení, PACR v Praze, Lhotecká 559, 143 01 Praha, Česká republika; 2IZOTOPCENTRUM, s.r.o., Rázusova 24, 949 01 Nitra, Slovenská republika

9. Desaťročná analýza radiačnej záťaže pracovníkov Kliniky nukleárnej medicíny Onkologického ústavu sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava
Kantová Ž., Kováčová S. | OUSA Bratislava

Diskusia
Prestávka 15 minút

III. Blok prednášok 17:25 – 18:40

10. Sledovanie ožiarenia pacientov na pracoviskách nukleárnej medicíny.

Šalát D. 1, Nikodémová D.2, Kantová Ž. 3, Nemček P. 4 | 1URO; 2SZU; 2OUSA; 4IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

11. Ekvivalentné dávky očných šošoviek zdravotníckych pracovníkov pri vyšetreniach v nukleárnej medicíne
Nikodemová D.1, Trečková V. 1, Cesnaková Z.2, Nemček P.3, Kantová Ž.4 | 1SZU; 2BIONT; 3IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra; 4OUSA

12. Hodnotenie metód monitorovania ožiarenia očnej šošovky pomocou simulácii MC
M. Fülöp1, J. Hudzietzová2, J. Sabol3, P. Ragan1, D. Baček4, P. Vlk4, D. Solivajs5, I. Gomola1
| 1UCEA SZU, Trenčín; 2FBMI ČVUT v Praze ; 3PAČR v Praze; 4PET Centrum BIONT, a.s.,
Bratislava; 5Slovenská legálna metrológia, n. o., Banská Bystrica

13. Radiační zátěž oční čočky a lokálního ozáření rukou během manipulace s radiofarmaky značenými 18F a 68Ga
Hudzietzová J.1 , Fülöp M. 2 , Sabol J. 3, Vondrák A. 4, Vlk P. 5, Solivajs D. 6 | 1Katedra zdravotníckých odborů a ochrany obyvatelstva, ČVUT Praha; 2Univerzitné centrum elektrónových urýchlovačov, SZU Bratislava; 4IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra; 5SLM Bratislava; 6Slovenská legálna metrológia, n. o., Banská Bystrica

Diskusia

Schôdza výboru SSNMaRH

Prostaty

Štvrtok 23.11.2017

IV. Blok prednášok 9:00 – 10:45

Predsedníctvo: Kubinyi J., Breza J. ml.

14. Praktické aspekty využitia Lutécia Lu-177 v rádionuklidovej terapii
Kubinyi J | IZOTOPCENTRUM, s.r.o. , Nitra.

15. PET/CT s 68Ga-PSMA v diagnostike karcinómu prostaty
Pintér T., Fajtl L., Pročka V., Paschetta C., Vondrák A. | IZOTOPCENTRUM, s.r.o. , Nitra

16. Možnosti kastrácie rezistentného karcinómu prostaty
Streško M. | Onkologická klinika, FN Trnava

17. Pacient s primozáchytom vysokorizikového Ca prostaty bez potvrdenia vzdialenej diseminácie ochorenia doporučenými štádiovacími vyšetreniami, dokázanou PET CT 68Ga (Gálium) PSMA
Korček M. | Urologické odd, FN Nitra

18. Prvé výsledky liečby rádiom-223 v INMM u pacientov s karcinómom prostaty rezistentným na kastráciu so symptomatickými kostnými metastázami
Tóthová V., Vinarčíková-Mikšíková I., Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Košice a Banská Bystrica

Diskusia
Prestávka 15 minút

PET-CT

V. Blok prednášok 11:00 – 12:00

Predsedníctvo: Pročka V. , Streško M.

19. Dynamika scintigrafie skeletu, hodnoty ALP a PSA v priebehu liečby rádiom-223 - kazuistika
MUDr. Viera Tóthová | Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice

20. Prvé výsledky liečby Ra-223 v Bratislave u pacientov s algickými kostnými metastázami pri kastračne rezistentnom karcinóme prostaty
Takácsová Eva, Bartovič M., Kováčová S., Kaušitz J. | OÚSA Bratislava

21. Kastračne rezistentný karcinóm prostaty: PET/CT s fluórcholínom (18F) pri hodnotení terapeutického efektu
Soňa Balogová, Lucia Noskovičová, Marek Bartovic, Efstathios Kourtis
| Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA s.r.o.

Diskusia
Obed 12:00 - 14:00

VI. Blok prednášok 14:00 – 15:00

Predsedníctvo: Vondrák V., Prášek J.

22. PET/CT s flutemetamolom (18F) pri funkčnom zobrazení hustoty amyloidných plakov
v mozgu u pacientov s kognitívnou poruchou a podozrením na Alzheimerovu chorobu

Noskovičová L.1,2, Tomišková Z. 2, Cích D.2, Balogová S.1,2, Šútovský S.1,3
1Lekárska fakulta UK; 2Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického
ústavu sv.Alžbety s.r.o. ,

23. Atypické nálezy pri PET vyšetrení mozgu s 11C-metionínom
Povinec P., Hajtš R., Kuncová L., Horňanská L., Pauliny P., Čík M., Andrisová J.
| PET Centrum BIONT, a.s., Bratislava

24. Viabilné osteolytické lézie nejasného pôvodu - kazuistika
Perháčová S., Cích D., Tomišková Z., Balogová S. | OÚSA Bratislava

Diskusia
Prestávka 15 minút

 VII. Blok prednášok 15:15 – 16:30

Predsedníctvo: Sedláčková E., Hyrdel R.

25. Role nukleární medicíny v diagnostice feochromocytomu
Zelinka T. | III. Interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1.lékařská
fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

26. PET/CT s 68Ga-DOTATOC v diagnostike neuroendokrinných nádorov
Paschetta C., Pročka V., Fajtl L., Pintér T., Vondrák A. | IZOTOPCENTRUM, s.r.o. , Nitra

27. Neuroendokrinní nádory apendixu u dětí a srovnání s dospělým věkem
Bajčiová V. | Klinika dětské onkologie FN a LF MU, Brno

Diskusia
Prestávka 15 minút

VIII. Blok prednášok 16:45 – 17:45

28. Úloha analog somatostatinu v terapii neuroendokrinních tumorů
Sedláčková E. | Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

29. PET/CT s 18F-cholínom v lokalizačnej diagnostike primárnej hyperparatyreózy - prvé skúsenosti
Tomišková Z., Špániková M., Perháčová S., Balogová S. | OUSA

30. Diagnostika ZES (Gastrinómu a význam endoskopie a EUS v diagnostike NET )
Hyrdel R., Uhrík P., Poláček H., Hyrdel P., Bánovčin P. Jr. | JLF UK a UN Martin

31. Postavenie Receptorovej rádionuklidovej terapie v manažmente pacientov s neuroendokrinnými nádormi.
Soňa Kiňová, Arpášová Marína, Michal Koreň | I.interná klinika LF UK a UNB Bratislava

Diskusia

Spoločenský večer 19:00

Piatok 24.11.2017

IX. Blok prednášok 8:30 – 9:45

Predsedníctvo: Streško M., Režňák I.

32. Spolupráca nukleárnej medicíny a chirurgických pracovísk pri rádionavigovanej lokalizácii a extirpácii metastáz u pacientky s karcinoidom
Tóthová V. 1, Vrzgula A. 2, Marcinová M. 2, Belák J. 3
| 1Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice; 2Nemocnica Košice-Šaca a.s. Súkromná nemocnica, Chirurgická klinika; 3UN L. Pasteura Košice II, Chirurgická klinika

33. Scintigrafia Meckelovho divertiklu- retrospektívna analýza
Špániková M., Perháčová S. , Tomišková Z. | Onkologický ústav sv. Alžbety - Klinika nukleárnej medicíny

34. Dynamická cholescintigrafia a jej prínos diagnostike ochorení hepatobiliárneho traktu
Evin D. Poláček H., Fukasová A., Režňák I. | Klinika nukleárnej medicíny UNM

35. Pokroky pri vývoji zariadenia MICADO (multi-intersectional-controlled-aperture-dynamic-output) 2.
Poláček H. | Kaštíl R., Mlynář J., Muríň P. 2, Režňák I. 11 Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK, 2Onkologické centrum UNM Martin

Diskusia
Prestávka 15 minút

X. Blok prednášok 10:00 – 12:15

Predsedníctvo: Weissensteiner J., Fajtl L.

36. Rádiosynoviortéza kolenných a ramenných kĺbov
Weissensteiner J. | Oddelenie nukleárnej medicíny (ODIR a NM), Nemocnica Poprad, a.s.

37. Využitie scintigrafických metód v detskej urológii
Breza J., Novotná O. | Klinika pediatrickej urológie DFNsP, Bratislava

38. Didaktické kazuistiky scintigrafických vyšetrení pacientov s endoprotézami kĺbov
Poláček H., Fukasová A., Evin D., Režňák I. | Klinika nukleárnej medicíny UN Martin

39. Možnosti dynamickej lymfosctintigrafie v diagnostike edémov
Marin I.1 , Lepej J. 1, 2 , Obušeková A.1, Pattayová A.1, Spratek R. 1, Knapp M.1 ,
| 1Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny; 2Klinika nukleárnej medicíny LF UPJŠ a INMM, Košice

40. Použitie 68 Gália - DOTA - TOC na našom pracovisku
Balogová B., Vrábelová J. | IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

41. PET/CT vyšetrenie s 68 Gáliom - PSMA na našom pracovisku
Vrábelová J., Balogová B. | IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

42. Kvantitatívna scintigrafia lymfatických ciest
M. Lacinová, P. Kopčan | IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

43. Informácie, priebeh a príprava pacienta na PET/CT vyšetrenie
Baránková Z., Fabulcová G. | IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra

Diskusia
Záver 13:00

Texty sme uverejnili v podobe, ako ich dodali autori prednášok.
Texty neprešli jazykovou úpravou.

Mens sana in corpore sano V zdravom tele zdravý duch.